చాలా మంది ఆర్టిస్టులకు అభిమాన ఆర్టిస్ట్ ఐన Norman Rockwell ఒకసారి ఇండియా వచ్చాడు. 1962లో తమ పత్రిక ముఖచిత్రం కోసం అప్పటి భారతదేశ ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రు portrait వేయవలసిన బాధ్యతను Saturday Evening Post వారు Norman Rockwellకు అప్పగించారు. (మరింత…)