గాంధిఫోటోలు ఒక రకమైన ప్రేరణ, ఉత్సాహం ఇస్తాయి నాకు.  అందుకే గాంధి పైన లభించే వీడియోలు సేకరించాను, సేకరిస్తున్నాను. కొన్ని photo albums కూడా కొన్నాను. వాటిల్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన పస్తకం Phaidon వారు ప్రచురించిన “Gandhi: A Photo Biography“.  అప్పుడప్పుడు ఈ పుస్తకం తిరగేయటం నాకు చాలా ఇష్టం. మానవతా విలువల పట్ల తనకున్న అంకిత భావంతో ప్రపంచాన్నే జయించిన నేత గాంధి. పైన వున్న బొమ్మ Noel Douglas Sickles అను ఒక అమెరికన్ కార్టూనిస్ట్, ఆర్టిస్ట్ వేసిన cartoon (1930ల్లో వేసింది). సందర్భం ఏమిటో తెలియదు (తెలిస్తే చెప్పండి).

Gandhi: A Photo Biography