లీడర్ audio release పూర్తి అయిన రెండు రోజులకు అంటే 24 నవంబరు 2009 రోజు TV9 లో ప్రసారమైన  శేఖర్, రానా ల ఇంటర్ వ్యూల video ఇక్కడ చూడొచ్చు (ఇంటర్ వ్యూ నిడివి 1o:35 ఐతే ఇది పూర్తి ఇంటర్ వ్యూ కాదు) :