22 నవంబరు 2009 సాయంత్రం “మా “TV లో లీడర్ audio విడుదల సందర్భంగా ప్రసారమైన శేఖర్ కమ్ముల ప్రసంగం.  ఆ ప్రసంగం video ఇక్కడ చూడొచ్చు:

(aspect ratio correct చేయబడింది)