బెంగుళూరులో నాకు ఇష్టమైన రెండు పుస్తకాల దుకాణాలు: Strand Book Stall మరియు Blossoms. ఆ Strand Book Stall వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం బెంగుళూరులో book festival నిర్వహిస్తారు. ఈ సంవత్సరం “బసవ భవన్”(Planetorium దగ్గ్రర)లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఆదివారం ఆ పుస్తక ప్రదర్శకు వెళ్ళాను. అక్కడ Strand Book Stall, బెంగుళూరు అధినేత విద్యా వీర్కర్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసాను (Thanks to Ms. Vidya Virkar for sparing her time.). ఆ ఇంటర్వ్యూ వీడియో ఇక్కడ చూడొచ్చు:

మొదటి భాగం

రెండవ (చివరి) భాగం

ఈ పుస్తక ప్రదర్శన ఇంకా 13 డిసెంబరు దాకా వుంటుంది. ఈ పుస్తక ప్రదర్శన యొక్క ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే: “Fresh stocks every single day”.