బాపు గారి ఛాయా చిత్రాలు సేకరిస్తున్న సందర్భంలో తారసపడ్డ ఒక అరుదైన ఛాయాచిత్రం. ఈ చిత్రంలో వున్నవారిని గుర్తుపట్టగలరా? గుర్తుపట్టలేకపోతే వచ్చే వారం ఈ టపా మళ్ళీ చూడండి.